הסכם עם המוכר

הסכם עם המוכר

הואיל והאתר מופעל על ידי https://pil.market ומספק פלטפורמה פרסומית לבעלי חנויות ולמוכרים (להלן: “ההמוכר”) המעוניינים למכור מוצרים ו/או שירותים, הגיעו הצדדים להסכם כדלקמן שמסכם ומחליף את כל ההבנות בין הצדדים עד כה:

1. ההתקשרות בין המוכר ל https://pil.market הינה לתקופה של 12 חודשים (להלן: “תקופת ההתקשרות”(מוסכם כי במהלך תקופת ההתקשרות אין באפשרות ההמוכר להפסיק את ההתקשרות ובכל מקרה התשלום סופי וכלל לשנה. בתום תקופת ההתקשרות יוכלו הצדדים בהסכמה להמשיך את ההתקשרות וזאת בתנאי תשלום כפי שיפורטו במחירון האתר באותה עת.

2. המוכר מצהיר בזאת שהינו הבעלים החוקיים של כל המוצרים אותם הוא מציע בחנות והינו בעל כל זכויות היוצרים הבלעדי בהם. בכל מקרה של הפרת סעיף זה מאשר המוכר ללא חרטה ל https://pil.market לסגור לאלתר את השרות כולו ולחייב אותו בכל הוצאה שהיא שתגרם ל https://pil.market ו/או לאתר ולאפשר גם קיזוז הוצאות אלו מהתמורה אותה הוא גובה מהקונים.

3. מוסכם כי התשלום השנתי לתקופת ההתקשרות תלוי בתוכנית שנבחרה על ידי המוכר: (להלן “תשלום שנתי לחנות”) ייעשה על ידי המוכר באמצעות PAY PAL או בכל אמצעי אחר עליו יסכים https://pil.market ויתבצע במועד חתימת הסכם זה.

4. המוכר מתחייב לספק את המוצרים בדיוק כפי שהציע אותם באתר, הכל באיכות הנדרשת על פי הדין ללקוח קצה בצירוף חשבונית מס כחוק הכוללת עמלת מכירה והובלה ושרות בכפוף כמוגדר בתקנון האתר.

5. המוכר מתחייב לפעול לפי תקנון האתר ולכבד מידית כל פניה להחזרה ולביטול עסקה ולזכות הלקוח בהתאם לדין ולמדיניות האתר.

6. https://pil.market רשאית להציע שירותים שונים ונוספים למוכר כגון פרסום עריכה וקידום מכירות והמוכר לפי שיקול דעתו יכול לרכוש שירותים נוספים אלו ואחרים מ https://pil.market על פי הסכם בכתב שייקבע בנוסף ובנפרד בין הצדדים.

7. מוסכם בזאת כי בגין כל איחור בתשלום השנתי ו/או בעמלת המכירה העולה על 5 ימי עבודה, מאשר המוכר לאתר להוריד ולסגור מידית את כל השרותים ללא התראה וזאת מבלי לפגוע בזכויותיה של https://pil.market עפ”י חוק לתבוע את כל תשלומי הסכם זה ואת כל הוצאות הגביה.

8. https://pil.market תפיק חשבונית מס חודשית מסכמת כדין בסיום כל חודש עבודה קלנדרי בגין כל העמלות וההוצאות בפועל על פי הסכם זה אותם ביצע המוכר בחנות.

9. מוסכם כי תיאור וצילומי המוצרים שבאתר הנם באחריות המוכר בלבד וכנדרש בתקנון תקנון האתר המפורסם באתר. מובהר ומוסכם כי https://pil.market תהיה רשאית עפ”י שיקול דעתה הבלעדי שלא לאשר את תיאור וצילום המוצרים, במלואם או בחלקם ו/או להתנות את פרסומם בשינויים מסוימים וזאת ככל שהצילומים ו/או התיאורים נמצאו על ידה פוגעניים, אינם מתיישבים עם עקרונותיה ו/או עם תקנון האתר או על פי שיקול דעתה הבלעדי ללא צורך בהנמקה וכל עוד מדובר בהסבר סביר .

10. המוכר מתחייב ומסכים לתנאי משימוש הכללים שבאתר הכוללים בין היתר את תקנון האתר ותקנון שמירת זכויות היוצרים ומדיניות הפרטיות כמוגדר בחוק ו/או מקובל באתרי הסחר וכפי שיפורסמו באתר מעת לעת. מוסכם כי https://pil.market רשאית עפ”י שיקול דעתה הבלעדי לשנות ולעדכן מידי פעם תנאים אלו והמוכר מתחייב להתעדכן כל חודש בשינויים כאמור ולפעול בהתאם לעדכון העדכני.

11. כל הסכומים בהסכם זה כוללים מע”מ כחוק וכפופים לתקנון האתר המוכר מסכים כי היה וגובה המע”מ ישתנה המחיר יעודכן בהתאמה והוא מסכים לכך מראש.

נכון ל03/06/2020